Witamy na stronie GOPS Tuchomie

AKTUALNOŚCI

07.05.2024

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIECI IMŁODZIEŻY

Wykaz miejsc udzielania świadczeń w ramach nowego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim – stan na dzień 25.04.2024 r.


29.02.2024

POMOC POPŻ

Uwaga! Ważna informacja!
Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą
odpowiednio:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł
- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł
W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r. nie jest wymagane wydanie nowego
skierowania.

20.02.2024 r.

NABRÓR NA STANOWISKO PRACY

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TUCHOMIU
 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUN W KLUBIE SENIOR +, ANIMATOR
(stanowisko NIEURZĘDNICZE)

Szczegóły poniżej w pliku PDF


klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.pdf
Oświadczenie.pdf

25.01.2024 r.

DODATEK OSŁONOWY 2024

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie to przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu będą pozostawiane bez rozpoznania.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.), nieprzekraczające:

 • 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź

 • 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowymUwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

 • 228,80 zł lub 286,00 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

 • 343,20 zł lub 429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;

 • 486,20 zł lub 607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;

 • 657,80 zł lub 822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

*Podwyższony dodatek – od 286,00 zł do 822,25 zł zaplanowano dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

 • osobiście - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu przy ul. J.III.Sobieskiego 16 (pokój nr 7, I piętro) od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, a w piątki od godz. 7.00 do 14.00;

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.

 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

 7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

 8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

 9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, pok nr 7.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 759 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 59).


16.01.2024 r.

APEL O POMOC

W związku z pożarem, który miał miejsce w miejscowości Kramarzyny w dniu 10.01.2024 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w zbiórkę na rzecz poszkodowanej rodziny. Wpłat można dokonywać na portalu  SZCZYTNY CEL. Link do zbiórki poniżej.


09.01.2024 r.

TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ - ROK 2024

STYCZEŃ29.01.2024 r.
LUTY26.02.2024 r.
MARZEC
28.03.2024 r.
KWIECIEŃ25.04.2024 r.
MAJ27.05.2024 r.
CZERWIEC27.06.2024 r.
LIPIEC29.07.2024 r.
SIERPIEŃ 29.08.2024 r.
WRZESIEŃ26.09.2024 r.
PAŹDZIERNIK28.10.2024 r.
LISTOPAD 28.11.2024 r.
GRUDZIEŃ16.12.2024 r.


PUBLIKOWANE TREŚCI

Wszystkie, dotychczas publikowane na naszej stronie treści, znajdują się w zakładce ARCHIWUM