Witamy na stronie GOPS Tuchomie

AKTUALNOŚCI

20.06.2024

POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 • 2.056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej

 • 1.590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu osobiście w godzinach pracy placówki, telefonicznie pod numerem telefonu 59 82 160 49, 59 82 150 53 lub mailowo gops@tuchomie.pl

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie wydawania żywności.Informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024.


Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Zadania i działania realizowane w programie:

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;

 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym; 

 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;

 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie zzasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Grupa docelowa:

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.


Przewidziane efekty i rezultaty:

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucchomiu współpracująca z Bankiem Żywności w Tczewie wspiera osoby potrzebujące z województwa pomorskiego na terenie powiatu bytowskiego w gminie Tuchomie.

Dodatkowo OPL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne:

 • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta.

 • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym.

 • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle).

 • Dyżury konsultacyjne.

Więcej informacji o działalnościBanków Żywnościoraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl oraz w mediach społecznościowych na//www.facebook.com/share/p/nZjnbr1iRpy97xbS/


Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt z pracownikami:

 • OPL, czyli Gmonnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu osobiście lub pod nr. Tel. 59 150 49, 59 82 150 53.


07.05.2024

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIECI IMŁODZIEŻY

Wykaz miejsc udzielania świadczeń w ramach nowego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim – stan na dzień 25.04.2024 r.


29.02.2024

POMOC POPŻ

Uwaga! Ważna informacja!
Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą
odpowiednio:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł
- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł
W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r. nie jest wymagane wydanie nowego
skierowania.

20.02.2024 r.

NABRÓR NA STANOWISKO PRACY

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TUCHOMIU
 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUN W KLUBIE SENIOR +, ANIMATOR
(stanowisko NIEURZĘDNICZE)

Szczegóły poniżej w pliku PDF


klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.pdf
Oświadczenie.pdf

25.01.2024 r.

DODATEK OSŁONOWY 2024

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie to przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu będą pozostawiane bez rozpoznania.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.), nieprzekraczające:

 • 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź

 • 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowymUwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

 • 228,80 zł lub 286,00 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

 • 343,20 zł lub 429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;

 • 486,20 zł lub 607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;

 • 657,80 zł lub 822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

*Podwyższony dodatek – od 286,00 zł do 822,25 zł zaplanowano dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

 • osobiście - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu przy ul. J.III.Sobieskiego 16 (pokój nr 7, I piętro) od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, a w piątki od godz. 7.00 do 14.00;

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.

 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

 7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

 8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

 9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, pok nr 7.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 759 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 59).


16.01.2024 r.

APEL O POMOC

W związku z pożarem, który miał miejsce w miejscowości Kramarzyny w dniu 10.01.2024 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w zbiórkę na rzecz poszkodowanej rodziny. Wpłat można dokonywać na portalu  SZCZYTNY CEL. Link do zbiórki poniżej.


09.01.2024 r.

TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ - ROK 2024

STYCZEŃ29.01.2024 r.
LUTY26.02.2024 r.
MARZEC
28.03.2024 r.
KWIECIEŃ25.04.2024 r.
MAJ27.05.2024 r.
CZERWIEC27.06.2024 r.
LIPIEC29.07.2024 r.
SIERPIEŃ 29.08.2024 r.
WRZESIEŃ26.09.2024 r.
PAŹDZIERNIK28.10.2024 r.
LISTOPAD 28.11.2024 r.
GRUDZIEŃ16.12.2024 r.


PUBLIKOWANE TREŚCI

Wszystkie, dotychczas publikowane na naszej stronie treści, znajdują się w zakładce ARCHIWUM