ROK 2022

29.12.2022 r.

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);

  • skrobiowe (makaron jajeczny),

  • mleczne (mleko UHT),

  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),

  • cukier (cukier biały),

  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 9.52 tony żywności;

- 1.200 paczek żywnościowych;


W ramach POPŻ Podprogram 2021 osoby korzystające z pomocy żywnościowej miały możliwość skorzystania z cyklu bezpłatnych pogadanek i spotkań dydaktycznych z zakresu zdrowego odżywiania oraz ekonomicznego zarządzania finansami w swoim gospodarstwie domowym.


23.12.2022 r.


20.12.2022 r.

TERMINARZ WYPŁAT W 2023 r.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej w 2023 r.:

26 stycznia 2023 r.
27 lutego 2023 r.
27 marca 2023 r.
27 kwietnia 2023 r.
29 maja 2023 r.
29 czerwca 2023 r.
27 lipca 2023 r.
28 sierpnia 2023 r.
28 września 2023 r.
26 października 2023 r.
27 listopada 2023 r.
14 grudnia 2023 r.

15.12.2022 r.

W dniu 15.12.2022r. w ramach projektu Senio- RITA odbyło się wigilijne spotkanie, brali w nim udział uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania nie zabrakło świątecznych życzeń, podziękowań oraz wizyty Mikołaja.

prev next

12.12.2022 r.

Razem w Drodze Q Przyszłości II

W ramach projektu Razem w Drodze Q Przyszłości II, dnia 12 grudnia 2022 roku w GOK w Tuchomiu odbyły się warsztaty pieczenia pierniczków zakończone wizytą Mikołaja.

30.11.2022 r.

DOSTĘPNE MIESZKANIE

Skorzystaj z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed
budynkiem.
DL_sam Dostępne mieszkanie.pdf
A4 Dostępne mieszkanie.pdf

Po szczegółowe informacje odsyłamy na stronę PFRON:


17.11.2022 r.

W dniu 17.11.2022r. w ramach projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” Seniorzy z Gminy Tuchomie spotkali się z seniorami Gminy Czarna Dąbrówka w celu integracji, wymiany doświadczeń. Spotkaniu

towarzyszyła dobra zabawa i bardzo miła atmosfera.


04.11.2022 r.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby zainteresowane kolejną edycją Programu Żywnościowego z POPŻ na rok 2023 powinny dokonać pisemnego zgłoszenia w GOPS w Tuchomiu, pok. nr 12 w terminie do 10 grudnia 2022 r. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1707,20 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł dla osoby w rodzinie.

WAŻNE!

Z pomocy żywnościowej będą mogły skorzystać tylko te osoby, które spełniają kryteria dochodowe i złożą pisemny wniosek w podanym wyżej terminie.


26.10.2022 r.

Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.


Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Zapewne przyda się także pracownikom administracji samorządowej koordynującym tego rodzaju poczynania, bądź przygotowującym się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie.


Poradnik „Polityka senioralna w praktyce” to nie tylko solidny zastrzyk wiedzy teoretycznej, to także konkretne przykłady i liczne praktyczne wskazówki. Poradnik powstał na bazie wielomiesięcznych prac nad lokalnymi politykami senioralnymi dla Wałcza, Sławna oraz Dębna. Opracował go dr Sławomir Doburzyński, autor książek z dziedziny rozwoju regionalnego, publicysta, autor i współautor dokumentów strategicznych i koncepcji rozwoju, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.


Publikacja powstała pod auspicjami Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina i stanowi podsumowanie dwuletniego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizowanego dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Projekt miał na celu wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. O efektach projektu przeczytacie Państwo na stronie www.radnysenior.pl


19.10.2022 r.

W ramach projektu Razem w drodze Q przyszłości II po wcześniejszej diagnozie mogli skorzystać z terapii integracji sensorycznej. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.


13.09.2022 r.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu przypomina, że dnia 15 września 2022 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Wniosek do pobrania TUTAJ.

Przy składaniu wniosku należy udokumentować dochody z miesiąca sierpnia 2022 r. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.


31.08.2022 r.

W ostatni dzień wakacji , w ramach projektu Razem w drodze Q przyszłości II została zorganizowana wycieczka dla uczestników do Costerina Parku w Kościerzynie. W wycieczce uczestniczyło 40 osób, każdy znalazł coś interesującego dla siebie.


24.08.2022 r.

ZAPRASZAMY NA PIKNIK SENIORALNY


14.07.2022 r.

W dniu 14.07.2022 roku uczestnicy projektu „Razem w drodze Q Przyszłości II” wzięli udział w wycieczce do Piaszna, na Górę Lemana. Uczestnicy mieli możliwość z korzystania wielu atrakcji: zwiedzanie Wioski Gotów, wejście na wieżę widokową, zabawa w stylu hawajskim, zabawy z animatorem, warsztaty pieczenia chleba.


08.07.2022 r.

WYSOKIE KWALIFIKACJE POMORZAN

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie "Wysokie kwalifikacje Pomorzan", w którym można skorzystać z dofinansowanego w 80% kursie prawa jazdy kat. C/D lub kursie kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy / osób.

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały zagwarantowane:

1) badania lekarskie, w tym psychologiczne potwierdzające zdolność do uczestnictwa w kursie (koszt w całości pokrywany przez Twin Media)

2) kurs prawa jazdy kat. C/D lub kurs kwalifikacyjny na przewóz rzeczy / osób (Twin Media pokrywa 80% wartości kursu, a uczestnik szkolenia pokrywa koszt 20% wartości kursu)

3) egzamin (koszty egzaminów w całości  pokrywa Twin Media)

4) jeden egzamin poprawkowy, w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu (koszt egzaminu poprawkowego w całości pokrywa Twin Media).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby:

1) mające co najmniej 18 lat;

2) mieszkające na terenie województwa pomorskiego;

3) zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (firmy do 250 pracowników) lub podmiotach ekonomii społecznej (m.in. NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ), tj. osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą;

4) o niskich kwalifikacjach (tj. posiadać wykształcenie max. ponadgimnazjalne) lub osoby mające ukończone co najmniej 50 lat (wtedy wykształcenie nie ma znaczenia);

Szczegółowe informacje nt. projektu:  http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/


08.02.2022 r.

Gmina Tuchomie od 01.12.2020-30.06.2023 realizuje projekt partnerski finansowany ze środków Funduszy Europejskich Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim. Celem projektu „SenioRITA” jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (Ośrodki Pomocy Społecznej) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat. Projekt wspierać ma osoby zagrożone wykluczeniem społecznym –seniorzy, opiekunowie faktyczni oraz animować lokalne środowisko na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych.
W ramach projektu uczestnicy korzystają  z :
-usług opiekuńczych i asystenckich,
- teleopieki domowej,
-rehabilitacji domowej,
-wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
-zajęć profilaktyczno-ruchowych,
-szkoleń i warsztatów,
-pogadanek zdrowotnych
-mobilnego poradnictwa psychologicznego
-wyjazdów integracyjnych
-pikników.
W ramach projektu zostały wyremontowane i doposażone sale wiejskie w Modrzejewie i Trzebiatkowej.

08.02.2022 r.

Zasady ubiegania się o pomoc żywnościową z Banku Żywności.


04.02.2022 r.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 oraz zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.


18.01.2022 r.

DODATEK OSŁONOWY

Składam wniosek papierowy:

1. Przyjdź do GOPS Tuchomie (pn-pt w godz 7:00-15:00) i weź wniosek papierowy, wypełnij, podpisz i zostaw pracownikowi GOPS


2. Możesz również pobrać wniosek, który jest poniżej, wypełnić w domu i przynieść osobiście lub wysłać listownie (listem poleconym).

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.


Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których dochody w 2020 r. nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu rodziny ustala się na podstawie definicji dochodu określonego w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.


Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej (poniżej do pobrania) oraz elektronicznie przez  platformę ePUAP (wymagany profil zaufany).

Termin składania wniosków:
Jeśli złożymy wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31 stycznia 2022 r. otrzymamy dodatek wypłacony w dwóch równych ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona do 31 marca, a druga do 2 grudnia. Jeśli wniosek złożymy od 1 lutego 2022 r. otrzymamy dodatek osłonowy wypłacony w całości jednorazowo ( bez dzielenia na raty, w możliwie najszybszym terminie od złożenia wniosku) - tę możliwość rekomendujemy. Ostateczny termin składania wniosków o dodatek osłonowy upływa z dniem 31 października 2022 r. (to ostatni dzień, kiedy możemy złożyć wniosek)

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, informacje do pobrania i wiele innych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
Składam wniosek elektronicznie:

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz.

Krok 2  Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu

Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.

Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie, decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.


18.01.2022 r.

500+ i RKO

Od 1 stycznia 2022 r. zmienia się miejsce i sposób składania wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. 

Ponadto wprowadzono nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie w zakładce 500+ i RKO


18.01.2022 r.

ZMIANY KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

 DO POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 15 lipca 2021 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zmienia od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe do pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł

- dla osoby w rodzinie - 600 zł


W związku z powyższym podwyższa się kryterium dochodowe do programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (150% kryterium dochodowego do pomocy społecznej)

- dla osoby samotnie gospodarującej - 1164 zł

- dla osoby w rodzinie - 900 zł

Zmienia się również wysokość kryterium dochodowe do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (220% kryterium dochodowego do pomocy społecznej):

- dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł

- dla osoby w rodzinie - 1320 zł

Od 1 stycznia 2022 r. podwyższeniu ulega dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego do kwoty 345 zł.


18.01.2022 r.

PODSUMOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA