DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735);

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 poz. 2021.);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817).


OSOBY UPRAWNIONE

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób, spełniających łącznie poniższe trzy warunki:

 • posiadających tytuł prawny do lokalu;
 • spełniających kryterium dochodowe;
 • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6. w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2.066,99 zł) oraz 30% tej kwoty (tj. 1.550,24 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dzień 1 lipca 2021 wynosi: 5 167,47 zł.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


KRYTERIUM METRAŻOWE

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

Powierzchnia normatywna

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia normatywna kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.


WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytułu prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
 • druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;
 • jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
  • emerytura/renta – decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
  • zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobranych zasiłków,
  • oświadczeniem / na piśmie / o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,
  • alimenty – wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych;
  • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 • podania aktualnego numeru rachunku bankowego;
 • podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego;
 • wypełnienia druku „Informacja zarządcy” dotyczącego struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).


KIEDY DODATEK NIE PRZYSŁUGUJE

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy:

 • wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu;
 • przekroczone zostanie kryterium dochodowe (40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym oraz 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym);
 • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
 • Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 25,84 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 p. 1 i 2 ustawy o dodatkach, organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nieuzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe. Pracownik upoważniony przez organ może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Zmiana miejsca zamieszkania powoduje wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

4. Termin załatwienia sprawy następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

5. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego. Wypłaty ryczałtów odbywają się w tym samym terminie w kasie GOPS (pok. nr 7).

6. Wniosek, który można pobrać tutaj należy złożyć w GOPS pok. nr 12

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik socjalny, Jarosław Janikowski, pok. nr 12, tel. 59 82 150 49.


DOKUMENTY DO POBRANIA


 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

OSOBY UPRAWNIONE

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł / miesiąc;

- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł / miesiąc;

- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł / miesiąc.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek o dodatek energetyczny, który można pobrać TUTAJ, wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej należy złożyć w GOPS pok. nr 12. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.


WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub w kasie GOPS pok. nr 7, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.


KIEDY DODATEK NIE PRZYSŁUGUJE ?

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

 • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
 • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA