ROK 2018

24.12.2018

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, radości, optymizmu i wiary w pogodne jutro oraz samych dobrych dni w Nowym Roku dla wszystkich mieszkańców Gminy Tuchomie życzy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami

GODZINY PRACY OŚRODKA 
w okresie świątecznym
24.12.2018: 07:30 - 11:30
25.12.2018:          -
26.12.2018:          -
27.12.2018: 07:30-15:30
28.12.2018: 07:30-15:30
29.12.2018:          -
30.12.2018:          -
31.12.2018:  07:30-15:30
01.01.2019:          -

14.12.2018

Zbliża się koniec roku! Przypominamy zatem o konieczności złożenia wniosku o przyznanie pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkole. Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc poprzedni należy złożyć w grudniu, aby pomoc została przyznana od stycznia do czerwca 2019 r.
Kryterium dochodowe do skorzystania z tej formy pomocy wynosi 150% kryterium podstawowego do pomocy społecznej, tj. 792zł/osobę


14.12.2018

Informujemy, że otrzymaliśmy artykuły żywnościowe w ramach programu POPŻ. Paczki żywnościowe będą wydawane dla osób objętych programem w dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2018r.  w godzinach 09:00 - 14:00 w SALI WIEJSKIEJ w miejscowości TRZEBIATKOWA .

Kryterium dochodowe do skorzystania z tej formy pomocy stanowi 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 701 zł dla  osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie 

Dla osób, które nie mogą odebrać żywności w dniu dzisiejszym, zostanie podany kolejny termin wydawania paczek żywnościowych.

Wszelkich informacji związanych z programem POPŻ udziela pracownik socjalny Halina Wantoch Rekowska


29.10.2018TERMINARZ WYPŁAT


ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

I Terminarz

wypłat świadczeń rodzinnych

i świadczeń wychowawczych

w okresie zasiłkowym 2018/2019

(pielęgnacyjne,)

26 listopada 2018 r.

17 grudnia 2018 r.

28 stycznia 2019 r.

25 lutego2019 r.

28 marca 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

27 maja 2019 r.

27 czerwca 2019 r.

29 lipca 2019 r.

28 sierpnia 2019 r.

26 września 2019 r.

28 października 2019 r.

28listopada 2019 r

16 grudnia 2019 r.

II Terminarz

wypłat świadczeń rodzinnych

i świadczeń wychowawczych

w okresie zasiłkowym 2018/2019


27 listopada 2018 r.

18 grudnia 2018 r.

29 stycznia 2019 r.

26 lutego2019 r.

29 marca 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

28 maja 2019 r.

28 czerwca 2019 r.

30 lipca 2019 r.

29 sierpnia 2019 r.

27 września 2019 r.

29 października 2019 r.

29 listopada 2019 r

17 grudnia 2019 r.


29.09.2018
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ”

W ramach projektu Srebrna Sieć dnia 05.10.2018r. w godzinach 9.30-14.00 odbędą się warsztaty z seniorami .

Serdecznie zapraszamy!

       

 W ramach projektu Srebrna Sieć dnia 08.10. 2018 r. w godzinach 9.30-13.00 odbędą się warsztaty z opiekunami faktycznymi .

Serdecznie zapraszamy!

 

          W ramach projektu Srebrna Sieć utworzony zostanie wolontariat senioralny. Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Halina Wantoch Rekowska, dostępna pod nr telefonu 59 821 50 49.


29.09.2018


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018
29.09.2018

Jeśli ukończyłeś 30 lat
i jesteś :

- kobietą
- długotrwale bezrobotnym (przynajmniej 12 m-cy bez zatrudnienia)
- osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne – zawodowe, średnie)
- osobą z niepełnosprawnościami
- osobą po 50 r.ż.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 

„30 PLUS – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

 

w ramach projektu oferujemy:

  •  profesjonalne wsparcie doradcze (zwracamy koszty przejazdu)
  • certyfikowane, potwierdzone egzaminem zewnętrznym, bezpłatne szkolenia zawodowe m.in. w zakresie:

- Magazynier z obsługą wózka widłowego
- Spawanie metodą MIG, MAG, TIG
- Operator maszyn roboczych
- Operator żurawi przenośnych HDS
- Prawo jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D
- Palacz kotłów CO,
- Operator Harwestera, Forwardera
- Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
- Kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL
- Obsługa komputera z egzaminem ECDL

oraz inne zgodne z potrzebami osoby zainteresowanej

(w ramach szkolenia finansujemy stypendia, badania lekarskie oraz zwrot kosztów przejazdu)

· staże (finansujemy stypendium oraz zwrot kosztów przejazdu)

· zatrudnienie na umowę o pracę

Rekrutacja
 październik - grudzień 2018r.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

·Ewelina Pałubicka – Dybka - palubicka@pup.pl, tel. 59 823 41 24 lub osobiście pok. nr 5 lub u doradców klienta w PUP Bytów lub filia w Miastku.


06.09.2018

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ”

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH - 10.09.2018r. GODZ.9.30-13.00 SALA WIEJSKA W TĄGOWIUSZKOLENIE DLA SENIORÓW- 11.09.2018R. GODZ 9.30-13.00 SALA WIEJSKA W TĄGOWIU


06.09.2018

Przypominamy, że od dnia 01.09.2018r. do dnia 15.09.2018r. w GOPS Tuchomie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Kryterium dochodowe wynosi 514 zł na osobę. 


06.09.2018

SREBRNY PIKNIK

Dnia 01.09.2018 r w Centrum Międzynarodowych Spotkań odbył się pierwszy Piknik Senioralny „SREBRNY PIKNIK”, zorganizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020(RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piknik był jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Srebrna Sieć”, został zorganizowany, aby promować zdalne usługi opiekuńcze, aktywizację opiekunów faktycznych oraz wolontariat senioralny. W ramach projektu uczestnicy mają dostęp do zdalnych usług opiekuńczych, szkoleń i warsztatów z zakresu pielęgnacji i profilaktyki, korzystanie z telefonicznego poradnictwa senioralnego, rehabilitacji domowej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Organizatorem pikniku był Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu.


05.09.2018


Szczegółowe informacje: www.srebrnasiec.pl


Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 uczestnicy projektu pod nr 512 079 526 będą mogli otrzymać informacje dotyczące:

– aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska,

– oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych,

– planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego

– bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku i pojawiających się trudności w funkcjonowaniu bieżącym.

Mogą dzielić się także sukcesami, przekazywać informacje związane z pozytywnymi zmianami w życiu, podawać przykłady ciekawych rozwiązań trudnych sytuacji, przedstawiać pomysły na poprawę komfortu swojego funkcjonowania.

Otrzymają też informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza przestrogi przed osobami posługującymi się ulepszoną „metodą na wnuczka”, zalecenia dotyczące zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami podającymi się za akwizytorów, inkasentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych.


27.06.2018

"Dobry start" jest rządowym programem, który rozpoczyna się już w tym roku. Chodzi o 300 zł na wyprawkę szkolną. Można je będzie otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019. 


Szczegółowe informacje zamieszczone są w zakładce Dobry Start (300+)


20.04.2018

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny 1 etat

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCHOMIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu, 77-133 Tuchomie,

ul. Jana III Sobieskiego 16, tel. 59 821 50 53
e-mail: gops@tuchomie.pl

I. PRZEDMIOT NABORU:

1.Stanowisko: pracownik socjalny.

2.Wymiar czasu pracy: cały etat.

3.Liczba etatów: 1 etat.

4.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną , za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz praca na terenie Gminy Tuchomie.

5.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od maja 2018 r.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA :

 I niezbędne:

1. Jest obywatelem polskim.

 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Posiada bardzo dobrą znajomość ustaw: o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii oraz kodeks postępowania administracyjnego i prawa rodzinnego.

6. Posiada staż pracy min. 1 rok.

II dodatkowe:

1. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

 2. Doświadczenie w pracy z rodzinami i dziećmi, w tym mile widziane umiejętności pracy z rodziną w ujęciu systemowym.

3. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

4. Doświadczenie w pracy z seniorami.

5. Obsługa komputera (programów biurowych oraz pomost).

 6. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej .

 7. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 8. Wiedza i doświadczenie w realizacji programów i projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

 9. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.

10. Umiejętność pracy w zespole.

11. Odporność na sytuacje stresowe.

12. Posiada prawo jazdy kat. B.

III  WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:

1. Życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem zajmowanych stanowisk/ pełnionych funkcji.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (w tym suplement dyplomu).

 3. Kopie dokumentów lub certyfikatów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych .

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Wszystkie oświadczenia, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, zaś kopie składanych dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w pok. Nr 13 Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu  przy ul. Jana III Sobieskiego 16 (lub przesłać na podany wyżej adres) w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

 Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego ". Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V INFORMACJE DODATKOWE:

Postępowanie nie jest objęte procedurą naboru o której mowa w art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o terminie której kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony . Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – maj 2018 roku

                                                                                                                                                                                                Kierownik                                                                                                                                                                                                         Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

                                                                                                                                                                                          Joanna Kułakowska


18.04.2018

Firma EUROSOLUTIONS z siedzibą w Chodzieży realizuje na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego, człuchowskiego, słupskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt pn "Na Fali". Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, pozostających bez zatrudnienia oraz biernych zawodowo. Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie do pobrania poniżej

Ulotka.pdf

07.02.2018

Zapraszamy wszystkich miłośników "Królewskiej gry" (dorosłych i dzieci) do wzięcia udziału w Turnieju Szachowym  o Puchar Wójta Gminy Tuchomie. Z uwagi na ograniczenia techniczne wprowadzono limit zawodników wynoszący 50 osób, dlatego wszyscy chętni są proszeni o rejestrację przez internet za pomocą formularza, ponieważ w dniu zawodów może zabraknąć miejsc. Udział w turnieju jest bezpłatny. 


Lokalizacja turnieju: Zespół Szkół w Tuchomiu


06.02.2018

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

PCE „ Marmołowski”

Bytów, Zaułek Drozdowy 2

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy Start”.

Celem projektu jest wsparcie osób, które utraciły w ciągu ostatnich 6 m-cy pracę z przyczyn pracodawcy, są w okresie wypowiedzenia lub czują się zagrożone zwolnieniem ( są zatrudnione w zakładach pracy, które w ciągu ostatnich 12 m-cy zwolniły co najmniej 1 pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników).

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 47 tys. zł na otwarcie własnej firmy, lub skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych (np. prawo jazdy C, D, E, szkolenia spawalnicze itp.) lub studiów podyplomowych. Tematyka szkoleń i studiów będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej dodatkowo muszą należeć do co najmniej jednej z wymienionych grup, tj. osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób poniżej 30 roku życia, osób z niepełnosprawnościami.


Informacje nt. projektu można znaleźć również na stronie www.marmolowski.pl => Projekty unijne => Nowy Start oraz są udzielane telefonicznie pod numerem: 730 000 528


31.01.2018

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie Szansa dla młodych”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane udziałem w projekcie.

  • Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach. W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby.

Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe oraz 5, 6 lub 7 miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

  • Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

  • Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie oraz stypendium szkoleniowe.

  • Podczas staży uczestnikom wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne w biurze projektu i na stronie www.marmolowski.pl.

Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054 .

Do kontaktu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Szansa dla młodych” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


30.01.2018Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie prowadzi nabór do projektu skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, mieszkańców powiatu bytowskiego. Szczegóły i dane do kontaktu znajdują się na plakacie poniżej

plakat rekrutacja.pdf

29.01.2018

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od dnia 01.01.2018r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Od teraz można ubiegać się o przyznanie karty w formie elektronicznej. Wszystkie szczegóły i nowe wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Karta Dużej Rodziny