STYPENDIA SZKOLNE

 
 

Do kogo skierowane jest stypendium?

 

Kryterium dochodowe.

 

Kto składa wniosek?

 

Kiedy złożyć wniosek ?

 

Komu przysługuje stypendium ?

 

Komu NIE przysługuje stypendium ?

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. obecnie kwota 528 zł netto.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

- rodziców niepełnoletniego ucznia

- pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia)

- dyrektora szkoły.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego (do 15 października każdego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia o wysokości dochodów netto za miesiąc sierpieńW uzasadnionych przypadkach (śmierci rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, klęski żywiołowej, nagłą poważną chorobą oraz innych szczególnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na datę złożenia wniosku) , wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu. o którym mowa wyżej. 

 
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałych na terenie gminy Tuchomie)
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (zamieszkałym na terenie Gminy Tuchomie). 
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku nauki ( do 18 roku życia)
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
 
 • dziecku uczęszczającemu do "zerówki"
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 120 zł (rocznie)
 • słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 908 zł (rocznie)
 • uczniowi zamieszkałemu poza gminą Tuchomie.

 • ZASIŁEK SZKOLNY

   

  Kiedy jest przyznawany?

   

  Komu przysługuje ?

   

  Kiedy złożyć wniosek ?

   

  Wymagane dokumenty.

   

  Dodatkowe informacje.

  Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.
  2. Klęski żywiołowej.
  3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie).
  4. Innych, szczególnych okoliczności.
   

  Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
  którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tuchomie.
  2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

  O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

   
   

  W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

  1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
  2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).
  3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
   

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik socjalny, Jarosław Janikowski, pokój nr 12, tel. 59 82 150 49


  DOKUMENTY DO POBRANIA