14.12.2017

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
15.12.2017 od godz. 10:00 do 13:00

Informujemy, że pomoc w ramach POPŻ będzie wydawana we wspomnianym wyżej terminie w budynku CMS w Tuchomiu. Wszelkich informacji na temat pomocy żywnościowej udziela pracownik socjalny - Halina Wantoch Rekowska, tel. 59 82 150 49


16.08.2017

Pomóżmy poszkodowanym przez nawałnice!

Gmina Tuchomie uruchamia zbiórkę rzeczową na rzecz poszkodowanych w wyniku zniszczeń jakie zostały spowodowane przez burze i nawałnice 11/12 sierpnia br., z terenu Gmin Parchowo i Studzienice.

Potrzebne artykuły to m.in.: środki czystości, ręczniki, folie zabezpieczające, rękawiczki, worki na śmieci, suchy prowiant itp.

Więcej informacji pod nr. tel. 59 821 50 53, 59 821 50 49, 535 383 466.

Zbiórka będzie prowadzona w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, w dniach 16 – 18 sierpnia 2017 r. (środa - piątek) w godz. 7.30 – 18.00.

Zbiórka potrzebnych artykułów prowadzona jest także we wszystkich sklepach na terenie gminy Tuchomie.

Bardzo prosimy o wsparcie dla mieszkańców Gmin Parchowo i Studzienice w tym bardzo trudnym dla nich czasie, za co z góry serdecznie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy również właścicielom sklepów z naszej gminy za umożliwienie prowadzenia zbiórki.


10.08.2017
Z dniem 01.08.2017r. zmianie uległy również wnioski i oświadczenia związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Nowe formularze dostępne są w zakładce Karta Dużej Rodziny.

10.08.2017

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne są wszystkie aktualne wnioski świadczeń, o które może ubiegać się rodzina. Wnioski można pobrać, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do GOPS w godzinach pracy Ośrodka: pn-pt w godzinach 7:30 - 15:30.


26.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu informuje, że od 01.10.2017r. zaczyna się nowy okres zasiłkowy. Oznacza to, że wszyscy, którzy chcą korzystać ze świadczeń  (rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych)- także ci, którzy otrzymywali je dotychczas, muszą złożyć wnioski. Będzie to można zrobić już od 1 sierpnia 2017-  osobiście w GOPS Tuchomie (pok. nr 7 - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka), jak i elektronicznie, za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformu Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Nowe wzory wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ są dostępne na stornie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej TUTAJ

Na stronie MRPiPS są dostępne również szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych.


16.05.2017

Nocny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka w Ciemnie

W dniu 02.06.2017r. Na sali wiejskiej w Ciemnie odbył się Nocny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Regionalni we współpracy z sołectwem wsi Ciemno. Turniej miał charakter otwarty – wystartować mógł każdy bez względu na wiek. W turnieju wzięło udział 35 zawodników. Byli to szachiści nie tylko z gminy Tuchomie, ale również z powiatu (Bytów, Miastko, Borzytuchom). Gościliśmy również 2 zawodników ze Świecia.

Zainteresowanie szachami na naszym terenie nie słabnie. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie – rozwija się. Dwa turnieje, które do tej pory zorganizowaliśmy możemy uznać za w pełni udane. Pozytywne opinie, które można było usłyszeć od zawodników napawają optymizmem i motywują do dalszego działania. Trzeba zaznaczyć, że mimo wieczorowo – nocnej formy turnieju
większość zawodników stanowiły dzieci i młodzież. Ciszy nas niezmiernie fakt, że wśród dyscyplin sportowych również szachy zajmują szczególne miejsce w kręgach zainteresowań młodych ludzi. Jakby nie patrzeć, to chyba najmniej kontuzjogenny sport, a wpływający bardzo pozytywnie na rozwój i kształtowanie młodych ludzi.


28.04.2017

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Tuchomie ogłasza wyniki konkursu w ramach zadań:1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

2.Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży,

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie narkomanii

Dodatkowe wyjaśnienia na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerami: 59 821 50 53.

Kolejne konkursy ogłoszone będą już w kwietniu

 

PRZYZNANE DOTACJE  


Obszar tematyczny/ zadanieWnioskodawca


Tytuł projektu


Łączna kwota dotacji


1.Prowadzenie profilaktycznej

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

prowadzenie pozalekcyjnych

zajęć sportowych.
Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy Myśliwiec


„ I edycja turnieju piłkarskiego dla dzieci Givowa Summer Cup 2017”
1.400 zł

FENIKS Kramarzyny

„Akademia futbolu”

900 zł

PROMETEUSZ Tuchomie

„Tydzień sportu- nasz sposób na uzależnienia”

1200 zł

FENIKS Kramarzyny


„ Unihokej- uczy bawi i wychowuje”1.500 zł2.Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży.
OSP Tuchomie

” Pierwsza pomoc jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”2.000 zł

Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy Myśliwiec


„Szanuj życie!

Nie wpadaj w alkoholizm, wpadaj z nami na basen”


1.400 zł

FENIKS Kramarzyny


„Prewencja, ale inaczej”600 zł

KGW Trzebiatkowa


„Dzieci skarbem Trzebiatkowej”
1.400 zł

Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie


„Sport dla ducha i ciała”1.500 zł

FENIKS Kramarzyny

„Kilka kroków z Feniksem do wolności od uzależnień

1.400 zł

Stowarzyszenie Miłośnicy


„ Sensoryka dzieci na świetlicach wiejskich Gminy Tuchomie oraz stare rzemiosło dla młodzieży”1.800 zł

FENIKS Kramarzyny


„Rośnij zdrowo, bezpiecznie i na sportowo”1.400 zł


3.Prowadzenie profilaktycznej

działalności w zakresie

narkomanii.


Stowarzyszenie Regionalni


„Nocny turniej szachowy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”


1.000 
28.04.2017
Rok 2017 jest kolejnym, w którym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).
Ustawa zakłada utworzenie na obszarze kraju 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 3 ulokowane są na terenie powiatu bytowskiego. Punkty te są umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatów lub gmin. Nieodpłatna pomoc prawna w połowie z tych miejsc jest świadczona przez adwokatów lub radców prawnych, natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bytowskim powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieścić się będą:

 1. w Bytowie – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 (pok. 119),
 2. w Miastku – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 (pok. 57),
 3. w Bytowie - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 (pok. 119 - prowadzony przez organizację pozarządową Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach).

Bezpłatna pomoc prawna będzie udzielana w każdym z tych punktów 4 godziny dziennie, 5 razy w tygodniu.

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 1. osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. osobom, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny
 3. kobietom w ciąży
 4. weteranom lub weteranom poszkodowanym,
 5. kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 6. osobom, które nie ukończyły 26 lat lub osobom, które ukończyły 65 lat
 7. zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołowoą lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

20.03.2017

Teleopieka i telemedycyna.

Gmina Tuchomie zamierza ubiegać się, wspólnie z innymi gminami z powiatu bytowskiego i słupskiego, o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.2.2” Rozwój usług społecznych”.

W ramach tego projektu planujemy m.in. wdrożenie systemu teleopieki i telemedycyny dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuchomie.

Teleopieka to dodatkowa usługa opiekuńcza, wykorzystująca nowoczesne technologie. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niesprawnych, chorych i innych, pozostających samotnie w swoich domach.

Telemedycyna (medycyna na odległość) to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane korzystaniem z tego typu usług oraz udziałem w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 59 821 50 53 lub 59 821 50 49 bądź kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu,
w terminie do dnia 27 marca 2017 r.