Klauzula informacyjnaInformacja dot. przetwarzania danych osobowych przez GOPS w Tuchomiu
Obowiązek informacyjny dot. RODO
Informacja dotycząca ogólnego rozporządzenia o ochronie danych "RODO".

Wobec wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu. Adres: ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu jest Pani Beata Szwindowska . Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszego urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: b.szwindowska@tuchomie.pl
3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze z tytułu realizacji obowiązków wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ochronie zdrowia psychicznego, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”, dodatkach mieszkaniowych, o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, o Karcie Dużej Rodziny, systemie oświaty oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuchomiu przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Ośrodek.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w GOPS w Tuchomiu. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, chyba, że dane osobowe dotyczą danych na które Pani/Pan wyrazili zgodę.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Tuchomie, dnia 25 maja 2018 r.