O NAS

 


DANE OŚRODKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana III Sobieskiego 16

77-133 Tuchomie

NIP: 842-102-24-05

REGON: 005322487


KONTAKT 

tel. 59 82 150 49

tel. 59 82 175 07

fax: 59 82 150 53

e-mail: gops@tuchomie.pl


GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00


Dział Świadczeń Rodzinnych:

Pn.-Czw.: 08:00-15:00

Pt.: 07:00-14:00


KADRA

 

KIEROWNIK

Joanna Kułakowska

Pokój nr 13

tel. 59 82 150 53


KSIĘGOWA

Ewa Cuppa

Pokój nr 14

tel. 59 82 175 03


ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Krystyna Ziółkowska

Pokój nr 7

tel. 59 82 175 07


PRACOWNICY SOCJALNI

Halina Wantoch Rekowska

Jarosław Janikowski

Krystyna Megger


Pokój nr 12

 

Pokój nr 12

 

Pokój nr 7

tel. 59 82 150 49tel. 59 82 150 49


tel. 59 82 175 07

 
 

ASYSTENT RODZINY

-

Praca w terenie

 

STATUT

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu, zwany w dalszej treści niniejszego statutu „Ośrodkiem” działa na podstawie:

–ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);

–ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

–innych aktów prawnych określających zadania gminy z zakresu pomocy społecznej;

–uchwały Nr X/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Tuchomiu z dnia 23 lutego 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu;

–niniejszego Statutu.

§ 2

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Tuchomie.

2.Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Tuchomie.

3.Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Tuchomie.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 3

Celem działania Ośrodka jest:

1.Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie takim sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2.Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 4

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1.Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.):

- realizacja zadań własnych gminy oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym;

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

2.Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).

3.Realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej określonych innymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi.

4.Realizacja innych zadań gminy przekazanych do realizacji na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tuchomie.

5.Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta Gminy Tuchomie:

- w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

- w sprawach świadczeń rodzinnych.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§ 5

1. Finansowanie realizacji celów określonych w § 3 oraz zadań wymienionych w § 4 następuje:

1)ze środków budżetu Gminy Tuchomie;

2)ze środków Budżetu Państwa;

3)ze środków pozabudżetowych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok budżetowy.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 6

1.Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2.Kierownika zatrudnia Wójt Gminy Tuchomie.

3.Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

4.W zakresie swoich kompetencji Kierownik wydaje zarządzenia.

§ 7

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, którego projekt przygotowuje Kierownik Ośrodka a zatwierdza Wójt Gminy.

§ 8

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.