ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 

Praca socjalna

 

Poradnictwo specjalistyczne

 

Pozostałe świadczenia niepieniężne

Praca socjalnaświadczona jest na rzec poprawy funkcjonowanioa osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

 1. Z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej
 2. Ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia

praca socjalna świadczona jest osobom i rodzino0m bez względu na posiadany dochód

 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje sie przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 
 • bilet kredytowy
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczna na usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w tym w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona oprzez ośrodki adopcyjno opiekuńcze