PROGRAM RZĄDOWY POMOCY PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

 

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Program będzie realizowany w latach 2019–2023 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa.

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. 1164 zł/osobę samotną oraz 900 zł/osobę w rodzinie). Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,
  4. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 

WAŻNE !!!

Wnioski o przyznanie dożywiania dla dzieci w szkole można składać w każdej chwili. Jednak, żeby dziecko zostało objęte dożywianiem od 1 września do 31 grudnia danego roku, to podanie o dożywianie należy złożyć do końca sierpnia z dochodami za lipiec (można również w lipcu z dochodami za czerwiec). Natomiast, aby dzieci były dożywiane od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku, wnioski należy złożyć do końca grudnia danego roku z dochodami za listopad.