ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarczej a dochodom tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
 2. W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub ubiegająca się o przyjście do niego uznaje sie za osobą samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego


Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zasiłek okresowy ustala się:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 2. Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

W szczegółności zasiłek celowy może byc przyznawany na:

 • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, i lec zenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.
 • pokrycie części lub całości wydatków na swiadczenia zdrowotne
 • zakup biletu kredytowanjego

Ponadto zasiłek celowy może być przyznawany:

 • osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego
 • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

W szczególnie uzasadnionych przypadakach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może byc przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

Osobie albo rodzinie można przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

Pomoc taka może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.